Search form

Mateo 23:16

16Kakal-kalakkán kayu kurug ta ummán kayu kiya kúláp nga magbaybay. Ta nán nu nga, nu atán tolay nga pagsingánan naya Templo, ay áwan na nga patag yán. Ngamay nu ya balitù ki Templo ya pagsingánan na, ay masápul la tungpálan na ya kari na.