Search form

Mateo 23:27

27Kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata ummán kayu kadaya lúbù a napintáan ka pusà. Napiya ya singan naya lasi da, may ya inunag da, ay pabeg ga tuláng se datu naragit.