Search form

Mateo 23:30

30ay se nu la nán na, ‘Nu uwad kami kuma ngala ngin kitu kakowad datu mannákam mi nga nagpatay kadaya pagbàbànánan ne Dios, ay akkan mi kuma nga nepalúbus sa patayán dada,’ nán nu.