Search form

Mateo 23:34

34Ta senu metungpal nu tu ginayatán datu apuapu nu, ay túya mangibon nà kadaya pagbàbànánan ku se daya nasírib ba tolay ku se daya pagtù-tùgúdan ku kadakayu. Ay patayan nu daya duddúma, ay se ilansa nu ka krus daya duddúma, ay sap-saplit nu daya duddúma kadaya sinagoga nu, ay se nuda pataláwan kadaya il-ileli.