Search form

Mateo 23:39

39Ay ya ikagì kadakayu, ay akkan dà in na masingan panda kiya akasingan nu kammin kiyà, nga ittu yanin ya agkuna nu wa, ‘Maday-dáyaw ya umbet ta nebon ne Apu kídi,’ nán nu,” nán ne Jesus.