Search form

Mateo 23:5

5Ngámin daya kuk-kuwaan da, ay pagpasindáyaw da ngala kadaya tolay. Ay túya kuwaan da ka dadakkal datu nekesurátan datu duddúma nga bílin ne Dios nga igpat da kiya íma da. Ay kadadduwan da pe ya arumaymáy naya bádu da, ta senu dágus sala nga malásin da tolay da.