Search form

Mateo 23:7

7Ay pà-pàgan da pe ya rispitaran daya tolay da kiya pagad-aduwán se pà-pàgan da pe ya ingágan da tolay da ka misturu.