Search form

Mateo 24

Tu nangngagi ne Jesus kitu karba natu Templo

(Mar 13:1-2; Luc 21:5-6)

1Ay kitu ipappan ne Jesus sin kane lumawán kitu templo, ay umadanni datu tù-tùgúdán na kaggína. Ay netuldu da nga ipassingan ke Jesus tu simbáan se datu báwi kitu amuwág na. 2Ngamay nán na kaggída nga summungbát, “Kurug ga masingan nu pikam ngámin dedi kídi. Ngamay ikagì kadakayu ya kurug, nga áwan nala ya mabansi nga maglànù kadedi nga batu nga di mepúkay,” nán na.

Daya umbet ta kapar-parigátan

(Mar 13:3-13; Luc 21:7-19)

3Ay kitu kowad ne Jesus nga magtutúgaw kitu bantay Olivo, ay inumbet datu tù-tùgúdán na nga áwan makam-ammu. Ay nán da kaggína, “Ikagim mán kadakami nu nungay na ya kàwa ngámin datun. Ay se nu nágan daya mà-màwa nga pagilasínán mi kiya ilalbet mu kammin se daya mà-màwa nga pakelasínán mi kiya ipappanda naya ngámingámin,” nán da.

4Ay nán ne Jesus nga summungbát kaggída, “Magtaron kayu! Akkan kayu wa paal-alílaw ki oray iinna. 5Ta adu daya tolay ya umbet ta magkuna nga, ‘Iyà ya Cristo,’ nán da. Ay adu daya tolay ya al-aliláwan da. 6Ay magìna nu daya maggugubát, ay se madámag nu pe daya maggugubát kadaya sabáli nga il-ileli. Ngamay akkan kayu wa magansing. Ata masápul la màwa pikam dayán. Ngamay akkan pikam ittu ya ipappanda naya ngámingámin. 7Ata maggugubát daya il-íli, ay se maggugubát pe daya il-íli nga iturayán daya à-ári. Ay umbet pe ya pinagguulát, ay se mangyagyag pe kadaya nagbal-baláki ya giyán. 8Ngamay ngámin dedi, ay anggayát tala naya kapar-parigátan nu.

9Kalùsawan dakayu daya tolay gapu kiya angngurug nu kiyà. Ipatiliw dakayu kadaya agtuturáy, ay se dakayu wa par-parigátan. Ay patayan da daya duddúma kadakayu. 10Ay túya adu daya mangigsán kiya angngurug da kiyà in. Ay ipatiliw da pe daya kabbulun da ngin, ay se maglilinnùsaw da pe. 11Ay adu daya umbet ta busid nga pagbàbànánan ne Dios. Ay adu daya al-aliláwan da nga tolay. 12Ay gapu ta umadu ya kinadakè, ay mapsílán ya amminya daya tolay kiya isaisa kaggída. 13Ngamay nu iinna ya maketurad kadayán panda kiya panda na, ay ittu yán ya alà ne Dios. 14Ay idi ya Napiya nga Dámag mepanggap kiya angngituráy ne Dios, ay mebàbànán pikam kiya ngámin na kalawagán ta senu mammuwán pikam daya ngámin tolay, ay se yala umbet tin ya ipappanda naya ngámingámin.”

Ya kadamtán na kapar-parigátan

(Mar 13:14-23; Luc 21:20-24)

15“Ay masingan nu kiya balay ne Dios tu kadàsán na masingan nga ummán kitu nepekagi ne Dios kitu Daniel la pagbàbànánan na kitun. (Awátan pànang din naya magbása.) 16Ay nu masingan nu yanin, ay masápul la magkakáwe daya atán ka Judea kadaya ban-bantay. 17Ay daya tolay ya mepas-pasmu wa atán ka atap balay da, ay akkan da tagge nga umúlug ga maggalà kadaya kuw-kuwa da nga atán kiya unag balay da. 18Ay daya atán kiya komán da, ay akkan da masápul ya mawe ka balay da nga mangalà kiya bádu da. 19Ay kiyán na oras ay kakal-kalakkán daya nabùsit se daya atán tagíbi. 20Ikar-karárag nu wa akkan din kiya aggamiyán na se akkan kiya algaw wa panaggiimáng ya kàwa nayán. 21Ata kiyán na algaw, ay napanat pà-pànang ya kapar-parigátan daya tolay. Ay áwan pikam ma ummán kiyán na nakapar-parigátan daya tolay nanggayát kitu nammarsuwa ne Dios kídi ya kalawagán panda kídi, ay se áwan nin ya màwa nga ummán kiyán. 22Ay nu akkan nala nga kinabib-án ne Dios ya algaw nayán, ay áwan tolay ya mabiyág. Ngamay gapu kadaya píli ne Dios, ay kinabib-án na ya algaw nayán.

23Ay nu atán magkuna kadakayu nga, ‘Atán kídi ya Cristo!’ onu, ‘Atán kannán!’ nán na, ay akkan nu kur-kurugan. 24Ata atán da umbet ta magpamaráng nga Cristo, se atán da pe magpamaráng nga pagbàbànánan ne Dios. Magipas-passingan da kadaya nakas-kasdáaw pànang nga mà-màwa ka pangalílaw da kadaya tolay. Ay nu mabal-balin kuma ngala, ay ialílaw da pe daya piníli ne Dios. 25May kinagì kadakayu mà in ki di na pikam kàwa.

26Ay díkod oray nu nán da kadakayu wa, ‘Atán kitúni ir-ir-er,’ nán da, ay akkan kayu wa maw-awe. Ay nu nán da nga, ‘Atán kiyán unag kuwartu,’ nán da, ay akkan nuda pà-pàgan. 27Ata ya ilalbet ku kammin na nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay masingan dà ngámin daya tolay! Ummán kiya kilát ta palangán na ya magpíngipíngit oray nu kiya lattakán nala ya paggayatán na,” nán na.

28“Ay oray kawà naya giyán naya innát, ay atán pe daya karabúngan.”

Ya ilalbet naya nengágan da kitun ka An-anà Tolay

(Mar 13:24-27; Luc 21:25-28)

29“Ay nu mabalin nin ngámin dayán na rig-rígát kiyán na al-algaw, ay matay pe yin ya mata, ay se akkan na pumaláng pe yin ya búlán. Ay daya bittuwan ka lángit ay metànagán da. Ay makínin pe daya duddúma pikam nga atán ka lángit. 30Ay se yala nga masingan ka lángit ya pagilasínán kiya ilalbet ku, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Ay ngámin daya tolay kídi ya kalawagán, ay magpannakit da, ay se dà ala masingan na nengágan da kitun ka An-anà Tolay nga umbet tin na mebulun ki angap. Ay kiyán na oras ay mepassingan ya kinaturáy ku se ya kinadáyaw ku. 31Ay se yala atán magìna da nga naggat pànang nga ummán ka metanggoyob nga ittu pe yanin ya angngibon ku kadaya anghel ne Dios nga mangurnung kadaya ngámin na píli ne Dios nga tolay na nga maggayát kadaya ngámin na giy-giyán kídi kalawagán.”

Ya pakelasínán kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mar 13:28-31; Luc 21:29-33)

32“Dam-damdamman nu ya mà-màwa kadaya káyu wa gígus. Nu maglannuway da ngin, ay ammu nu win na tagay yin ya agdagun na. 33Ay ummán pe, nu masingan nu win datun na kinag-kagì a mà-màwa, ay ammu nu pe yin na tagay pànang ngin ya ilalbet ku. 34Ikagì kadakayu wa màwa ngámin dedi kiya akkan pikam katay daya tolay ya sibbiyág kadedi ya al-algaw. 35Madadál lala ya lángit se ya kalawagán ngamay daya bàbànán ku, ay akkan da wayya nga di màwa.”

Awan tolay ya makammu kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mar 13:32-37; Luc 17:26-30, 34-36)

36“Ay nu iya algaw se oras nga kàwa ngámin dayán, ay áwan ya makammu oray daya anghel ne Dios, ay oray iyà a An-anà na, nu di tittu ya Ama. 37Ya ilalbet ku kammin na nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay ummán kitu nelalbet natu dallis kitu kakowad tu Noa. 38Ata kadatu al-algaw wa áwan pikam tu dallis, ay mangán se uminum, se maggaattáwa ngala datu tolay panda kitu algaw wa nelalnà tu Noa kitu abay pànang nga biray na. 39Akkan da tutu wala am-ammu tu màwa panda kitu nelalbet tu dallis nga ittu tu nangrápun kaggída ngámin. Ay ummán pe kiyán kiya ilalbet ku wa nengágan da kitun ka An-anà Tolay. 40Ay kiyán na oras, ay atán duwa nga lalláki ya magkuwa kiya komán da. Málà ya isa, ay mabansi ya isa. 41Atán duwa nga babbay ya magirid. Ay málà ya isa, ay mabansi pe ya isa.

42Ay túya sissasagána kayu din peyang ta akkan nu wa ammu ya algaw wa ilalbet naya Apu nu. 43Damdamman nu nga, nu ammu kuma naya ama naya bumalay nu nungay na ki gabi ya ilalbet naya maragtákaw, ay magbantáy kuma ngala ngin ta senu akkan malnà naya maragtákaw ya balay na. 44Ay lugud, masápul la sissasagána kayu peyang, ta umbet tà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay kiya oras sa akkan nu wa aggin-indag kiyà.”

Ya mapiyár ra asassu se iya akkan

(Luc 12:41-48)

45“Ya mapiyár se nasírib ba asassu, ay aggína ya pakammuwan naya apu na kadaya páda na nga asassu. Aggína ya magpangán kadaya duddúma nga asassu kiya oras sa pinagkakán da. 46Maganggam yán na asassu wa dàngan naya apu na nga ummán kiyán ya kuk-kuwaan na. 47Ay kurug ya ikagì kadakayu nga aggína ya pakammuwan natu apu na kadaya ngámin na kuw-kuwa na. 48Ngamay nu ya nadakè a asassu, ay nán na kiya uray na, ‘Mabayág pikam, ay se yala umbet tu apù,’ nán na. 49Ay se na ngala nga gayatán pagraw-rawtán daya páda na nga asassu, ay se yala pe yin na mawe mepangapangán se mepaggiínum kadaya maging-inglaw. 50Ay se yala nga umbet tu apu na kiya algaw wa akkan na nga panaggin-indag, ay se kiya oras sa akkan na nga am-ammu. 51Ay panísan tutu wala natu apu na, ay se na ngin na ibíláng kadaya managpì-pìmáru. Ay ippan na pe yin kitu giyán da. Ay kiyán na giyán, ay magngar-ngarasiyat se sumángit da,” nán ne Jesus.