Search form

Mateo 24:15

Ya kadamtán na kapar-parigátan

(Mar 13:14-23; Luc 21:20-24)

15“Ay masingan nu kiya balay ne Dios tu kadàsán na masingan nga ummán kitu nepekagi ne Dios kitu Daniel la pagbàbànánan na kitun. (Awátan pànang din naya magbása.)