Search form

Mateo 24:24

24Ata atán da umbet ta magpamaráng nga Cristo, se atán da pe magpamaráng nga pagbàbànánan ne Dios. Magipas-passingan da kadaya nakas-kasdáaw pànang nga mà-màwa ka pangalílaw da kadaya tolay. Ay nu mabal-balin kuma ngala, ay ialílaw da pe daya piníli ne Dios.