Search form

Mateo 24:29

Ya ilalbet naya nengágan da kitun ka An-anà Tolay

(Mar 13:24-27; Luc 21:25-28)

29“Ay nu mabalin nin ngámin dayán na rig-rígát kiyán na al-algaw, ay matay pe yin ya mata, ay se akkan na pumaláng pe yin ya búlán. Ay daya bittuwan ka lángit ay metànagán da. Ay makínin pe daya duddúma pikam nga atán ka lángit.