Search form

Mateo 24:32

Ya pakelasínán kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mar 13:28-31; Luc 21:29-33)

32“Dam-damdamman nu ya mà-màwa kadaya káyu wa gígus. Nu maglannuway da ngin, ay ammu nu win na tagay yin ya agdagun na.