Search form

Mateo 24:35

35Madadál lala ya lángit se ya kalawagán ngamay daya bàbànán ku, ay akkan da wayya nga di màwa.”