Search form

Mateo 24:36

Awan tolay ya makammu kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mar 13:32-37; Luc 17:26-30, 34-36)

36“Ay nu iya algaw se oras nga kàwa ngámin dayán, ay áwan ya makammu oray daya anghel ne Dios, ay oray iyà a An-anà na, nu di tittu ya Ama.