Search form

Mateo 24:45

Ya mapiyár ra asassu se iya akkan

(Luc 12:41-48)

45“Ya mapiyár se nasírib ba asassu, ay aggína ya pakammuwan naya apu na kadaya páda na nga asassu. Aggína ya magpangán kadaya duddúma nga asassu kiya oras sa pinagkakán da.