Search form

Mateo 24:47

47Ay kurug ya ikagì kadakayu nga aggína ya pakammuwan natu apu na kadaya ngámin na kuw-kuwa na.