Search form

Mateo 24:9

9Kalùsawan dakayu daya tolay gapu kiya angngurug nu kiyà. Ipatiliw dakayu kadaya agtuturáy, ay se dakayu wa par-parigátan. Ay patayan da daya duddúma kadakayu.