Search form

Mateo 25

Ya pangárig panggap kadaya sangapúlu wa babbalásang

1“Ya kálà nu kiya pangiturayán ne Dios, ay meárig kiya annabat daya sangapúlu wa babbalásang kiya mangatáwa. Ay dedi ya babbalásang, ay siddidílág da ngámin. 2Ngamay ya limma kaggída, ay umang-ang-ang da. Ay datu limma ay nasírib da. 3Ay datu umang-ang-ang, ay nagtagidílág da pe, ngamay akkan da nga nangalà ka sagáma da nu mamminán da ka agás. 4Ngamay datu nasírib, ay nangalà da pikam ka agtangabutilya da nga agás nga sagáma da. 5Ay nabayág se yala inumbet tu mangatáwa, ay tútu nadà-dappán datu babbalásang, ay díkod nagkakatúdug da ngámin.

6Ngamay kitu túlad tu gabi yin, ay uwad kinumraw wa nán na, ‘Atán nin tu mangatáwa! Sabtan nu win!’ nán na. 7Ay nalukág datu sangapúlu wa babbalásang, ay se da nga kappiyánan datu dílág da. 8Ay nán datu umang-ang-ang kadatu nasírib ba babbalásang, ‘Iddán dakami mán ka agás ta natayán kami yin,’ nán da. 9Ngamay nán datu nasírib ba summungbát, ‘Akkan kid da umanáy kadàtada ngámin ya nesagána mi nga agás! Mawe kayu wala ngin na gumátang ka agás nu kadaya sininda,’ nán da. 10Ngamay kitu likud da nga gumátang, ay inumbet pe yin tu mangatáwa, ay díkod datu nasírib ba babbalásang, ay netangalnà da pe yin kaggína kitu pagsasay-ammán, ay se da pe yin na gìpán tu gagyangán.

11Ay kane daddán, ay inumbet pe yin datu umang-ang-ang. Ay nán da, ‘Apu, lùtán dakami mán,’ nán da. 12Ngamay nán natu mangatáwa, ‘Akkan takayu mà kurug am-ammu!’ nán na.”

13Ay se yala nán ne Jesus, “Magsagána kayu lugud, áta akkan nu wa ammu ya algaw se oras sa ilalbet ku nga nengágan da ka An-anà Tolay,” nán na.

Ya pangárig mepanggap kadaya asassu wa napiyáran ka pirà

(Luc 19:11-27)

14“Ata ya kàwaán na kiya pangiturayán ne Dios, ay meárig kiya kinuwa naya isa nga tolay ya nawe kiya adayyu wa íli. Kitu ipappan na ngin, ay inayabán na datu asassu na, se na nga ikípát ta ipiyár kaggída tu pirà na. 15Ay niddán na ka limma ríbu tu isa, ay duwa ríbu kitu mekàduwa, ay se maríbu kitu mekàlu. Ata sigun kitu kabailán da kampela ngin nin. Ay se la nawe yin. 16Ay tu niddán ka limma ríbu, ay dágus na ngala nga nenigúsiyu tu pirà na. Ay nakaganansiya ka limma ríbu pe. 17Ay ummán pe tu mekàduwa, nakaganansiya ka duwa ríbu pe. 18Ngamay itu asassu wa niddán ka maríbu, ay nawe na nga nekubkob kitu lusà tu pirà natu apu na.

19Ay kane mabà-bayág ka panda, ay inumbet tin tu apu da nga maningan kadatu pirà na nga nepiyár na kadatu asassu na. 20Ay ya inumbet ta nunna, ay tu niddán na ka limma ríbu písus, ay se na nga idde tu pirà kitu apu na. Ay nán na, ‘Apu, nakaganansiya tu limma ríbu wa niddem kiyà ka limma ríbu pe,’ nán natu asassu. 21Ay, ‘Pàgan ku ya kinuwám,’ nán natu apu na. ‘Namáru ka se mapiyár ka nga asassu,’ nán na. ‘Ay gapu ta mapiyár ka kiya bittì ala nga bánag, ay ikaw ya pakammuwan ku kadaya dadakkal la bánag. Umbet ka ta mepaganggam ka kiyà nga apu mu,’ nán na.

22Ay se yala umbet pe yin tu niddán ka duwa ríbu. Ay nán na, ‘Apu, niddán nà kitun ka duwa ríbu, ay tú idi ya ganansiyà, duwa ríbu písus pe,’ nán na. 23Ay nán tu apu, ‘Pàgan ku ya kinuwám! Namáru ka se mapiyár ka nga asassu. Ay gapu ta mapiyár ka kiya bittì ala nga bánag, ay ipindu ku pe kikaw daya dadakkal la bánag. Ay umbet ka ta mepaganggam ka kiyà, nga apu mu,’ nán na.

24Ay inumbet pe yin tu niddán ka maríbu wa písus. Ay nán na kitu apu na, ‘Apu, ammù a narungat ka. Ganiyan mu ya akkan mu wayya netugnu, ay se burásan mu ya búnga naya akkam nemúla. 25Ay gapu ta mansing ngà kikaw, ay túya nekubkob ku tu pirà mu. Ye kam idi tu pirà mu,’ nán na. 26Ay nán natu apu na kaggína, ‘Nadakè ka se nasadut ka nga asassu! Ammum lugud din na ganiyan ku ya oray akkan ku wa netugnu, ay se burásan ku ya akkan ku wa nemúla, 27ay turám lugud da di nebangku ya pirà ku ta senu atán kuma ngin ya an-anà na kídi ya naggulli ku!’ nán na. 28Ay tútu nán na kadatu duddúma nga asassu na, ‘Alà nu ya pirà kaggína, ay se nu idde kiya asassu wa atán sangapúlu ríbu na,’ nán na,” nán ne Jesus. 29“Ata daya makammu kiya nepiyár kaggída, ay maamúngán pikam, ay umadu pànang ya atán kaggída. Ngamay daya akkan makammu kiya nepiyár kaggída, ay màpoli kammin tu nepiyár kaggída. 30Ay nán tu apu manin, ‘Ay kídi yin, ippan nu ya áwan sur-surbi nga asassu kiyán kiya kagìbattán kiya lasi. Ay sumángit daya tolay kiyán, ay se magngar-ngarasiyat da.’”

Ya amagsisibna ne Jesus kadaya ngámin tolay

31“Ay nu umbet tà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay kabbulun ku daya anghel ne Dios. Ay kiyán na ilalbet ku, ay mepassingan ya kinaDios ku, ay se ittu pe yanin ya nadáyaw wa angngituráy ku. 32Ay ngámin daya tolay kídi kalawagán, ay maur-urnung da kiya àráng ku. Ay pagsisibnaan kuda nga ummán kiya ammagsisibna naya magpas-pastor kadaya karneru se kalding. 33Ay daya árig karneru, ay pabegan kuda kiya padne diwanán ku. Ay daya árig kalding, ay pabegan kuda kampela ngin nin pe kiya padne kasígid ku.

34Ay iyà nga Ari da kiyanin, ay nán ku kadaya atán ki padne diwanán ku, ‘Dakayu wa inanggam naya Amà, ay umbet kayu! Ta magyán kayu win kiya pangiturayán na nga nesag-sagána kadakayu oray kitu akkan pikam nàwa idi ya kalawagán. 35Ata kitu nabisin nà, ay pinangán dà. Ay kitu aggasikkinum ku ay pinenum dà. Ay oray agtangeli yà kadakayu, ay pinalnà dà. 36Ay kitu áwan ku bádu, ay binaduwán dà. Ay kitu inagtakit ku, ay tinalimaduwán dà. Ay kitu nekebálud ku, ay sinù-sùbangán dà,’ nán ku kaggída.

37Ay se da la nán kiyà pe dayán na namáru, ‘Kannungay na pe Apu ya inakasingan mi nga nabisin ka, ay se mika pinangán? Ay kannungay na pe ya inaggasikkinum mu wa pinenum mika? 38Ay kannungay naya inakasingan mi kikaw wa agtangeli ka, may pinalnà mika? Ay kannungay na pe ya nekalàbuwán mu wa binaduwán mika? 39Ay se kannungay na pe ya nekabálud mu wa sinù-sùbangán mika, se ya inakasingan mi kikaw nga nagtakit nga tinalimaduwán mi?’ nán da. 40Ay iyà nga Ari da, ay nán ku pe ya sumungbát kaggída, ‘Ikagì kadakayu nga gapu ta kinuwa nu dayán kadedi ya nababa nga wawwágì ay bíláng kinuwa nu pe kiyà,’ nán ku kaggída.

41Ay se ku la nga kagiyan kadaya atán ki padne kasígid ku, ‘Magtálaw kayu kiyà, dakayu wa kalùsawan ne Dios. Mawe kayu kiya apuy ya akkan mataatay nga nesag-sagána ke Sairu se kadaya itur-turayán na. 42Ta kitu nabisin nà, ay akkan dà a pinangán, ay se kitu sikkinum mà, ay akkan dà pinenumán. 43Agtangeli yà kadakayu, ngamay akkan dà a pinalnà. Nalàbuwán nà may di dà binaduwán. Nagtakit tà may akkan dà tinalimaduwán. Ay akkan dà pe ya sinù-sùbangán kitu nekabálud ku,’ nán ku kaggída.

44Ay nán da pe nga sumungbát, ‘Apu, kannungay naya nakasingan mi kikaw wa nabisin, onu nagasikkinum, onu agtangeli ka onu magtakit ka onu nabálud ka, ngamay akkan mika nga sinengán?’ nán da. 45Ay nán ku pe sumungbát kaggída, ‘Kagiyan ku kadakayu nga, gapu ta akkan nu wa kinuwa dayán kadedi ya kababaán na wawwágì, ay bíláng akkan nu wa kinuwa pe kiyà.’

46Ay se da la nga mippan kiya pakapanísán da ka áwan panda. Ngamay nu daya namáru, ay mawe da kiya pakabiyágan da ka áwan panda,” nán ne Jesus.