Search form

Mateo 25:14

Ya pangárig mepanggap kadaya asassu wa napiyáran ka pirà

(Luc 19:11-27)

14“Ata ya kàwaán na kiya pangiturayán ne Dios, ay meárig kiya kinuwa naya isa nga tolay ya nawe kiya adayyu wa íli. Kitu ipappan na ngin, ay inayabán na datu asassu na, se na nga ikípát ta ipiyár kaggída tu pirà na.