Search form

Mateo 25:17

17Ay ummán pe tu mekàduwa, nakaganansiya ka duwa ríbu pe.