Search form

Mateo 25:2

2Ngamay ya limma kaggída, ay umang-ang-ang da. Ay datu limma ay nasírib da.