Search form

Mateo 25:27

27ay turám lugud da di nebangku ya pirà ku ta senu atán kuma ngin ya an-anà na kídi ya naggulli ku!’ nán na.