Search form

Mateo 25:29

29“Ata daya makammu kiya nepiyár kaggída, ay maamúngán pikam, ay umadu pànang ya atán kaggída. Ngamay daya akkan makammu kiya nepiyár kaggída, ay màpoli kammin tu nepiyár kaggída.