Search form

Mateo 25:30

30Ay nán tu apu manin, ‘Ay kídi yin, ippan nu ya áwan sur-surbi nga asassu kiyán kiya kagìbattán kiya lasi. Ay sumángit daya tolay kiyán, ay se magngar-ngarasiyat da.’”