Search form

Mateo 25:36

36Ay kitu áwan ku bádu, ay binaduwán dà. Ay kitu inagtakit ku, ay tinalimaduwán dà. Ay kitu nekebálud ku, ay sinù-sùbangán dà,’ nán ku kaggída.