Search form

Mateo 25:40

40Ay iyà nga Ari da, ay nán ku pe ya sumungbát kaggída, ‘Ikagì kadakayu nga gapu ta kinuwa nu dayán kadedi ya nababa nga wawwágì ay bíláng kinuwa nu pe kiyà,’ nán ku kaggída.