Search form

Mateo 25:43

43Agtangeli yà kadakayu, ngamay akkan dà a pinalnà. Nalàbuwán nà may di dà binaduwán. Nagtakit tà may akkan dà tinalimaduwán. Ay akkan dà pe ya sinù-sùbangán kitu nekabálud ku,’ nán ku kaggída.