Search form

Mateo 25:44

44Ay nán da pe nga sumungbát, ‘Apu, kannungay naya nakasingan mi kikaw wa nabisin, onu nagasikkinum, onu agtangeli ka onu magtakit ka onu nabálud ka, ngamay akkan mika nga sinengán?’ nán da.