Search form

Mateo 25:45

45Ay nán ku pe sumungbát kaggída, ‘Kagiyan ku kadakayu nga, gapu ta akkan nu wa kinuwa dayán kadedi ya kababaán na wawwágì, ay bíláng akkan nu wa kinuwa pe kiyà.’