Search form

Mateo 26:1

Ya aggutad da nga mamatay ke Jesus

(Mar 14:1-2; Luc 22:1-2; Jn 11:45-53)

1Ay kane din na mabalin ne Jesus nga magkakagi kadatun na nesur-súru na, ay nán na kadatu tù-tùgúdán na,