Search form

Mateo 26:10

10Ay ammu ne Jesus tu kag-kagiyan da, ay tútu nán na kaggída, “Taanna, tura nu wa lùsawan ya babay ta, ay napiya mà ya kinuwa na kiyà!