Search form

Mateo 26:2

2“Ammu nu wa duwa ngalgaw wala ngin, ay se yala màwa ya piyasta . Iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay ipatiliw dà, ay se dà a ilansa ki krus,” nán na.