Search form

Mateo 26:24

24Ngamay màwa mà kammala ngin nin kiyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya ummán kitu nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios mepanggap kiyà. Ngamay kakal-kalakkán ya tolay ya mangipatiliw kiyà. Napì-piya kuma ngala kaggína nu akkan tagge neanà,” nán na.