Search form

Mateo 26:26

Tu nuddi ya nanggídám ne Apu

(Mar 14:22-26; Luc 22:15-20; 1 Cor 11:23-25)

26Ay kitu agkakán da, ay nangalà e Jesus ka sinápay, ay se yala nagiyáman ke Dios, ay se na sinappitappig se na nekípát kadatu tù-tùgúdán na nga nán na, “Alà nu ta kanan nu. Tú idi ya baggì,” nán na.