Search form

Mateo 26:34

34Ngamay nán ne Jesus kaggína, “Kagiyan ku kikaw ya kurug nga, kídi ya gabi, ki di pikam aggiittaráut daya anù kiya danni láwa ay namìluwán nà in na netuláyaw,” nán na.