Search form

Mateo 26:45

45Ay se yala inumbet kadatu tù-tùgúdán na, ay nán na kaggída, “Matúdug kayu pikam ma magimáng? Inumbet tin tu oras sa angngipatiliw da kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay kadaya maragbásul.