Search form

Mateo 26:48

48Ay tu Judas nga ittu tu mangipatiliw kaggína, ay nekagi na ngin ya pakammuwán datu tolay ke Jesus. Ata nán na kaggída, “Ya tolay ya umàán ku, ay aggína ngin. Dugkamman nu!” nán na.