Search form

Mateo 26:5

5Ay nán da nga, “Akkan tada nga ipàmu kiya piyasta ta magariguddò daya tolay,” nán da.