Search form

Mateo 26:50

50Ay nán ne Jesus kaggína, “Opun, kuwaan mu win ya gákat mu kídi,” nán na.

Ay se yala nga dummarup datu tolay, ay se da tiniliw nge Jesus.