Search form

Mateo 26:54

54“Ngamay nu ittu yán ya kuwaan ku, ay mapaanna lugud ya kàwa kurug daya bàbànán ne Dios nga nesúrát? Ay nán na mà nga màwa dedi!” nán na.