Search form

Mateo 26:56

56“Ngamay nàwa dedi ta senu màwa datu nesur-súrát datu pagbàbànánan ne Dios kitun,” nán ne Jesus.

Ay se nagtataláwan datu tù-tùgúdán na. Ay piniddudoray da ngala ngin.