Search form

Mateo 26:61

61Ay nán da, “Nán nedi ya tolay nga mabalin na kanu wa gabbán ya Templo, ay se na ipasíkád kanu kammin kiya unag tallu walgaw,” nán da.