Search form

Mateo 26:69

Tu nangngituláyaw ne Pedro ke Jesus

(Mar 14:66-72; Luc 22:56-62; Jn 18:15-18, 25-27)

69Ay e Pedro, ay uwad da magtutúgaw kitu lasi, kitu amuwág natu agbustigarán da. Ay ummadanni kaggína tu isa nga babay ya asassu. Ay nán na, “Ikaw pe tu kabul-bulun ne Jesus nga iGalilea á!” nán na.