Search form

Mateo 26:7

7ay uwad babay ya nangitúgut ka tangabutilya nga nangína pànang nga talibangug. Ay kane atán ne Jesus nga magtutúgaw wa mangán, ay inumbet tu babay, ay se na nga isiyasiyà tu talibangug kitu úlu ne Jesus.