Search form

Mateo 27:15

Tu angngipapatay da ke Jesus

(Mar 15:6-15; Luc 23:13-25; Jn 18:39–19:16)

15Ay ki peyang nga piyasta, ay nepagangay kitu gubernador ya mangipalawán ka isa nga bálud nga pepalawán da tolay kaggína.