Search form

Mateo 27:20

20Ay datu ap-apu datu pappádi se datu pangmanàman da, ay nesug-sugsug da datu tolay ta senu e Barrabas tu pepalawán da, ay e Jesus, ay papatay da.