Search form

Mateo 27:25

25Ay nán ngámin datu tolay ya nesungbát kaggína, “Dakami se daya annánà mi yala ya magsungbát kiya pannakatay na!” nán da.