Search form

Mateo 27:32

Tu nangngilansa da ke Jesus ki krus

(Mar 15:21-32; Luc 23:26-43; Jn 19:17-27)

32Ay kane makaadayyu da kitu íli, ay nesabat da ya isa nga tolay nga nagngágan ka Simon nga iCerene. Ay nepakagtu da kaggína tu krus ne Jesus.