Search form

Mateo 27:35

35Ay kane melansa da kitu krus, ay nagguuwarán da datu bádu na, sigun kitu nabúnut da.