Search form

Mateo 27:40

40Ay nán da kaggína, “Di mu mà nán na gabbán mu ya Templo, ay se mu la manin ipasíkád ki unag tallu walgaw! Ay turám di igdù ya baggim kampela ngin nin! Ay nu kurug ga ikaw ya An-anà ne Dios, ay umúlug ka mán lugud kiya krus mu!” nán da.